Na střední škole mě nejvíc bavila chemie a matematika, a tak jsem se rozhodl ke studiu na VŠCHT. S chemickým inženýrstvím jsem se poprvé setkal až ve 3. ročníku, kdy nám náš přednášející sdělil, že on žádný chemik není, ale že je chemický inženýr. Na chemické škole mě poněkud překvapilo, že jeden z profesorů o sobě prohlašuje, že není chemik. Náš profesor samozřejmě chemii rozuměl, ale chtěl tím říci, že ho nikdo nenachytá u kotlíku nebo baňky, jak se pokouší stvořit novou molekulu. Místo toho uměl pro každou molekulu navrhnout stroj nebo spíše sestavu strojů, které ji vyrobily v potřebném množství, čistotě a za přijatelný peníz. Aby to člověk dokázal, nestačí umět chemii. Musíme se kamarádit s matematikou a počítači, vzdělávat se v biologii, fyzice nebo materiálových vědách a nesmí nám být cizí ekonomické myšlení. Dnes na naší fakultě působí celá řada špičkových vědců-pedagogů, kteří se zabývají rozmanitou paletou složitých problémů, jako jsou návrhy zařízení pro chemický a potravinářský průmysl, přípravou nových léčivých forem, vývojem miniaturních biosenzorů nebo přípravou umělých tkání. Všechny ale pojí společné chemicko-inženýrské a bioinženýrské vzdělání. Věřím, že pro řadu z Vás – budoucích vysokoškoláků – je právě chemicko-inženýrské vzdělání něco, co Vám v budoucnu přinese hodně radosti a uspokojení. Navíc si můžete být jisti, že chemický inženýři patří do skupin zaměstnanců s vysoce nadprůměrnými výdělky nejen v České republice, ale ve všech rozvinutých zemích.

Šťastnou ruku při volbě studijního programu Vám přeje

Michal Přibyl / garant programu

Ačkoliv jsem vystudoval fyzikální chemii, považuji chemické inženýrství za nejužitečnější specializaci na VŠCHT Praha. Ostatně, který jiný obor vám může dát velmi dobré znalosti chemie, matematiky, fyziky, programování, ale i procesů a aparátů? S touto výbavou můžete být nejen úspěšným vědcem, ale stát se třeba ředitelem velkého chemického podniku, ba dokonce i zcela nechemických firem, jako jsou třeba banky nebo IT firmy - tam všude totiž absolventy chemického inženýrství potkávám.

Jiří Drahoš / senátor

Chemické inženýrství zaujímá jedinečnou pozici na rozhraní mezi molekulárními vědami

a inženýrstvím. Chemický inženýr umí navrhnout reálné výrobní procesy chemického a potravinářského průmyslu. Chemický inženýr se snaží porozumět a popsat reakční
a transportní děje ve složitých systémech včetně systémů biologických. Historicky je chemické inženýrství úzce propojeno
s problematikou realizace výrobních
procesů v chemickém a energetickém průmyslu. V posledních dekádách se těžiště chemického inženýrství přesouvá i do nových oblastí a oborů, jako jsou farmacie, biotechnologie, pokročilé materiály, ekologie, atd. Vhodně propojuje základní vědní obory, jako jsou chemie, biologie, matematika a fyzika, a úzce spolupracuje s inženýrskými obory, jako jsou materiálové inženýrství, informatika nebo elektrotechnika. Chemické inženýrství tak nabízí možnost dělat skvělé a výjimečné věci. Lidé s vysokoškolským a postgraduálním stupněm chemického inženýrství pracují
v průmyslu, akademické sféře, poradenství, právu, lékařství, financích a dalších oborech.

zdroj Massachusetts Institute of Technology, USA, https://cheme.mit.edu/about/what-is-chemical-engineering/

Bioinženýrství je disciplína, která uplatňuje inženýrské přístupy v návrhu a analýze biologických systémů a biomedicínských technologií. Příklady některých bioinženýrských oblastí zahrnují: mikrobiologické inženýrství vedoucí
k produkci rozmanitých farmaceutických produktů, vývoj nových lékařských zobrazovacích technik, vývoj přenosných diagnostických zařízení nebo oblast tkáňového inženýrství. Studenti bioinženýrství jsou vyškoleni v biologii, mikrobiologii, chemii a ekologii, a dále
v oblastech inženýrských, které zahrnují
vědy o materiálech, informatice, elektronice a strojírenství. Široký odborný záběr bioinženýrství umožňuje studentům specializovat se v různých oblastech
a spolupracovat se špičkovými
výzkumnými pracovníky.

zdroj University of California Berkeley, USA, http://bioeng.berkeley.edu/about-us/what-is-bioengineering

Posluchačům se dostává vzdělání široce uplatnitelné v oblastech průmyslové chemie, potravinářství, chemického inženýrství a bioinženýrství. Program tvoří tři základní stavební kameny: chemie a biochemie, chemické inženýrství a matematicko-fyzikální základ. Studenti proniknou do různých oblastí chemie, naučí se rozumět chemickým přeměnám, pochopí biochemické děje v živých organizmech a seznámí se s metodami používanými ke zkoumání chemického složení. Inženýrský pilíř je zaměřen na rozvíjení logického uvažování a schopnost samostatně vyřešit nejrozmanitější praktické problémy související s přípravou chemických produktů. Studentům se dostává nezbytných znalostí z matematiky, fyziky, měřicí techniky a aplikované výpočetní techniky. Posluchač se též seznámí se základní ekonomickou problematikou na úrovni podniku tak, aby byl schopen uvažovat nad ekonomickými dopady svých budoucích rozhodnutí. Program tak posluchačům nabízí univerzálně použitelné bakalářské vzdělání, které je možné dále rozvíjet v navazujícím magisterském studiu.

V každém semestru máte na výběr alespoň jeden ze tří specializačních předmětů

 • Morfologická charakterizace a 3D rekonstrukce polymerních pěn

 • Modelování morfogeneze polyolefinů

 • Měření koncentračních profilů podél rektifikační kolony a vyhodnocení objemových koeficientů přestupu hmoty
  v kapalné a plynné fázi

 • Transportní a hydraulická data výplně změřené v poloprovozní destilační koloně

 • Katalytické systémy pro konverzi automobilových výfukových plynů

 • Modelování systémů pro katalytickou konverzi automobilových výfukových plynů

 • Modelování transportu plynů v grafenoxidových membránách

 • Stanovení rozpustnosti vybraných organických pevných látek v ethylen-karbonátu a vyhodnocení jeho parametrů
  pro termodynamický model NRTL-SAC

 • Kultivace dřevokazných hub v promíchávaných reaktorech

 • Enzymová syntéza spojená s extrakcí v systému dvou nemísitelných vodných fází

 • Matematické modelování mikrofluidních biosenzorů založených na iontovýměnných membránách

 • Identifikovatelnost biochemických procesů

 • Mikrobicidní vlastnosti nízkoteplotního plazmatu - obecné

 • Modelování morfologie biologických struktur ve vybraném reakčně-difuzním systému

 • Matematické modelování a simulace fermentačních procesů s limitací kyslíkem

 • Softwarová aplikace pro analýzu a vyhodnocení qPCR dat

10/1/

pátek

31/3/

úterý

Uzávěrka přijímacího řízení

15/5/

pátek

Zveřejnění předběžných výsledků

17/6/

středa

Nahrání maturitního vysvědčení do systému

26/6/

pátek

 
 
 
 
 

Absolventi získají potřebné znalosti z matematiky, fyziky, chemie a biochemie, které jim umožní pochopit a orientovat se v problematice chemického inženýrství a bioinženýrství. Budou znát fundamentální principy chemického inženýrství, separačních a energetických procesů, reakčních a transportních dějů. Volbou povinně volitelných předmětů si studenti dále rozšíří znalosti v jedné nebo více z těchto oblastí: chemické inženýrství, bioinženýrství nebo měření a řízení v procesním inženýrství. Absolvent bude schopen identifikovat a analyzovat technologický nebo inženýrský problém. Bude připraven přiřazovat různým jevům odpovídající důležitost a nalézat vhodné formy řešení problému. K tomu využije základních fyzikálně-chemických poznatků, literární a internetové zdroje odborných informací. Bude umět používat doporučené experimentální postupy, a dále řadu analytických a měřicích metod. Absolventi budou schopni komunikovat se specialisty z jiných oborů a prezentovat výsledky své práce v písemné i ústní formě. Absolventi získají kvalitní vědomostní základ umožňující přímo pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve studijních programech zaměřených na průmyslovou chemii, potravinářskou chemii a biotechnologii nebo chemické inženýrství a bioinženýrství. Vzhledem k vysokému podílu přírodovědného a technického vzdělání může absolvent bakalářského studia nalézt uplatnění v praxi na pozici středního technického managementu nebo kvalifikovaného administrativního personálu.

Po úspěšné obhajobě bakalářské práce pokračuje naprostá většina absolventů našeho bakalářského studijního programu v navazujícím magisterském studiu. Fakulta chemicko-inženýrská nabízí navazující magisterský studijní program Chemické inženýrství a bioinženýrství. Díky společnému studijnímu základu mohou absolventi bakalářského studia pokračovat v magisterském studiu i v mnoha jiných magisterských programech zaměřených do oblastí chemického inženýrství, bioinženýrství, měřicí a řídicí techniky, chemické technologie či materiálových věd, a to nejen na VŠCHT, ale i na jiných vysokých školách.