Studijní program

Chemické inženýrství

a bioinženýrství

Přihlášky ke studiu zasílejte již od 12. 1.

_DSC5431.jpg
Pojďte k nám

Problémy

řešíme hlavou

Na střední škole mě nejvíc bavila chemie a matematika, a tak jsem se rozhodl ke studiu na VŠCHT. S chemickým inženýrstvím jsem se poprvé setkal až ve 3. ročníku, kdy nám náš přednášející sdělil, že on žádný chemik není, ale že je chemický inženýr. Na chemické škole mě poněkud překvapilo, že jeden z profesorů o sobě prohlašuje, že není chemik. Náš profesor samozřejmě chemii rozuměl, ale chtěl tím říci, že ho nikdo nenachytá u kotlíku nebo baňky, jak se pokouší stvořit novou molekulu. Místo toho uměl pro každou molekulu navrhnout stroj nebo spíše sestavu strojů, které ji vyrobily v potřebném množství, čistotě a za přijatelný peníz. Aby to člověk dokázal, nestačí umět chemii. Musíme se kamarádit s matematikou a počítači, vzdělávat se v biologii, fyzice nebo materiálových vědách a nesmí nám být cizí ekonomické myšlení. Dnes na naší fakultě působí celá řada špičkových vědců-pedagogů, kteří se zabývají rozmanitou paletou složitých problémů, jako jsou návrhy zařízení pro chemický a potravinářský průmysl, přípravou nových léčivých forem, vývojem miniaturních biosenzorů nebo přípravou umělých tkání. Všechny ale pojí společné chemicko-inženýrské a bioinženýrské vzdělání. Věřím, že pro řadu z Vás – budoucích vysokoškoláků – je právě chemicko-inženýrské vzdělání něco, co Vám v budoucnu přinese hodně radosti a uspokojení. Navíc si můžete být jisti, že chemický inženýři patří do skupin zaměstnanců s vysoce nadprůměrnými výdělky nejen v České republice, ale ve všech rozvinutých zemích.

Šťastnou ruku při volbě studijního programu Vám přeje

Michal Přibyl / garant programu

Ačkoliv jsem vystudoval fyzikální chemii, považuji chemické inženýrství za nejužitečnější specializaci na VŠCHT Praha. Ostatně, který jiný obor vám může dát velmi dobré znalosti chemie, matematiky, fyziky, programování, ale i procesů a aparátů? S touto výbavou můžete být nejen úspěšným vědcem, ale stát se třeba ředitelem velkého chemického podniku, ba dokonce i zcela nechemických firem, jako jsou třeba banky nebo IT firmy - tam všude totiž absolventy chemického inženýrství potkávám.

Jiří Drahoš / senátor

Co je chemické

inženýrství?

Chemické inženýrství zaujímá jedinečnou pozici na rozhraní mezi molekulárními vědami

a inženýrstvím. Chemický inženýr umí navrhnout reálné výrobní procesy chemického a potravinářského průmyslu. Chemický inženýr se snaží porozumět a popsat reakční
a transportní děje ve složitých systémech včetně systémů biologických. Historicky je chemické inženýrství úzce propojeno
s problematikou realizace výrobních
procesů v chemickém a energetickém průmyslu. V posledních dekádách se těžiště chemického inženýrství přesouvá i do nových oblastí a oborů, jako jsou farmacie, biotechnologie, pokročilé materiály, ekologie, atd. Vhodně propojuje základní vědní obory, jako jsou chemie, biologie, matematika a fyzika, a úzce spolupracuje s inženýrskými obory, jako jsou materiálové inženýrství, informatika nebo elektrotechnika. Chemické inženýrství tak nabízí možnost dělat skvělé a výjimečné věci. Lidé s vysokoškolským a postgraduálním stupněm chemického inženýrství pracují
v průmyslu, akademické sféře, poradenství, právu, lékařství, financích a dalších oborech.

zdroj Massachusetts Institute of Technology, USA

Co je bioinženýrství?

DSC5590--NMR.jpg
_DSC8397.jpg

Bioinženýrství je disciplína, která uplatňuje inženýrské přístupy v návrhu a analýze biologických systémů a biomedicínských technologií. Příklady některých bioinženýrských oblastí zahrnují: mikrobiologické inženýrství vedoucí
k produkci rozmanitých farmaceutických produktů, vývoj nových lékařských zobrazovacích technik, vývoj přenosných diagnostických zařízení nebo oblast tkáňového inženýrství. Studenti bioinženýrství jsou vyškoleni v biologii, mikrobiologii, chemii a ekologii, a dále
v oblastech inženýrských, které zahrnují
vědy o materiálech, informatice, elektronice a strojírenství. Široký odborný záběr bioinženýrství umožňuje studentům specializovat se v různých oblastech
a spolupracovat se špičkovými
výzkumnými pracovníky.

zdroj University of California Berkeley, USA

Education Icon White

UPLATNĚNÍ

 • Projektování

 • Optimalizace technologických procesů

 • Potravinářská výroba

 • Mezinárodní trh práce

5 star award

ZKUŠENOSTI

 • Řešení typických inženýrských projektů

 • Samostatnost během studia

Nástroje Icon White

PRAXE

 • Možnost práce ve firmách  Škoda, Zentiva, Unipetrol již během studia

DSC_2537.jpg

Studijní plán programu

chemické inženýrství

a bioinženýrství

Posluchačům se dostává vzdělání široce uplatnitelné v oblastech průmyslové chemie, potravinářství, chemického inženýrství a bioinženýrství. Program tvoří tři základní stavební kameny: chemie a biochemie, chemické inženýrství a matematicko-fyzikální základ. Studenti proniknou do různých oblastí chemie, naučí se rozumět chemickým přeměnám, pochopí biochemické děje v živých organizmech a seznámí se s metodami používanými ke zkoumání chemického složení. Inženýrský pilíř je zaměřen na rozvíjení logického uvažování a schopnost samostatně vyřešit nejrozmanitější praktické problémy související s přípravou chemických produktů. Studentům se dostává nezbytných znalostí z matematiky, fyziky, měřicí techniky a aplikované výpočetní techniky. Posluchač se též seznámí se základní ekonomickou problematikou na úrovni podniku tak, aby byl schopen uvažovat nad ekonomickými dopady svých budoucích rozhodnutí. Program tak posluchačům nabízí univerzálně použitelné bakalářské vzdělání, které je možné dále rozvíjet v navazujícím magisterském studiu.

V každém semestru máte na výběr alespoň jeden ze tří specializačních předmětů

DRUHÝ
SEMESTR

 

 1. Chemické inženýrství  /  Řešení vybraných inženýrských úloh

 2. Bioinženýrství  /  Toxikologie a ekotoxikologie II nebo Řešení vybraných inženýrských úloh

 3. Měření a řízení v procesním inženýrství  /  Počítačová grafika nebo Řešení vybraných inženýrských úloh

TŘETÍ
SEMESTR

 

 1. Chemické inženýrství  /  Podniková ekonomika nebo Základy strojnictví

 2. Bioinženýrství  /  Biologie I

 3. Měření a řízení v procesním inženýrství  /  Fyzika II nebo Základy strojnictví

ČTVRTÝ
SEMESTR

 

 1. Chemické inženýrství  /  Úvod do chemických technologií nebo Základy projektového řízení

 2. Bioinženýrství  /  Biochemie II nebo Základy projektového řízení

 3. Měření a řízení v procesním inženýrství  /  Základy elektroniky nebo Základy projektového řízení

PÁTÝ
SEMESTR

 1. Chemické inženýrství  /  Multifunkční chemické a biochemické mikrosystémy a Algoritmizace a programování v Matlabu

 2. Bioinženýrství  /  Multifunkční chemické a biochemické mikrosystémy a Laboratoř fyzikální chemie II

 3. Měření a řízení v procesním inženýrství  /  Počítačový sběr dat a Algoritmizace a programování v Matlabu

ŠESTÝ
SEMESTR

 

 1. Chemické inženýrství  /  Chemický průmysl a životní prostředí

 2. Bioinženýrství  /  Mikrobiologie

 3. Měření a řízení v procesním inženýrství  /  Počítačové řídicí systémy

Garanti a pedagogové

Michal pribyl.jpg

prof. Michal Přibyl

Garant programu

Inženýrský titul získal na VŠCHT Praha v roce 1997 v oboru Procesy a zařízení chemických a potravinářských výrob. Doktorské studium absolvoval v oboru Chemické inženýrství na téže instituci v roce 2001. Diplomová i doktorská práce byly zaměřeny na studium membránových bioreaktorů řízených elektrickým polem. V letech 2000-2001 pracoval jako technolog ve firmě Glaverbel Czech a.s. V roce 2002 absolvoval roční postdoktorandský pobyt na Princeton University, USA, kde se zabýval studiem mezibuněčné komunikace. Po svém návratu nastoupil v roce 2003 na Ústav chemického inženýrství VŠCHT Praha jako odborný asistent. Habilitační práci obhájil v roce 2009 a v roce 2015 byl jmenován profesorem pro obor Chemické inženýrství. Mezi jeho vědecké zájmy patří oblast mikrofluidních zařízení jako jsou mikroreaktory nebo mikrosenzory, elektrokinetické jevy a přenos signálů v živých organizmech. Je autorem více než 50 publikací s impaktním faktorem a dosud školil několik desítek studentů ve všech formách vysokoškolského studia.

frantisek rejl final.jpg

doc. František Rejl

Zástupce garanta programu

doc. Zdeněk Slouka

Odborník pro oblast mikrofluidiky a biosenzorů

vrnata_edited.jpg

prof. Martin Vrňata

Odborník pro oblast senzorů a pokročilých materiálů

petr koci final.jpg

doc. Petr Kočí

Odborník na heterogenní katalýzu

prof. Igor Schreiber

Odborník pro oblast systémového inženýrství a bioinženýrství

jan mares_sq.jpg

doc. Jan Mareš

Odborník v oblasti počítačové a řídící techniky

refinery-3613522_1920.jpg

Výběr z bakalářských

prací

 • Syntéza opticky aktivních látek v bioreaktorech a mikrobioreaktorech

 • Matematické modelování tvorby biohydrogelu

 • Difunkční grafen – Fe3O4 hybridní nanokompozity / polymerní nanokompozity pro aplikace v mikroelektronice

 • Experimentální studium stoupavé rychlosti bublin ve vodných roztocích alkoholů a fluorosurfaktantů

 • Modelování katalytických konvertorů pro čištění výfukových plynů

 • Měření tlakové ztráty a aktivity katalytických filtrů pro ošetření výfukových plynů

 • Modelování výroby biodegradovatelných polymerů s komplexní molekulární architekturou

 • Preparation of thermoresponsive hierarchically structured surfaces

 • Neuronové sítě pro zpracování experimentálních dat v chemickém inženýrství

 • Kontrola velikosti alginátových částic pro enkapsulaci aktivních látek připravených elektro-rozprašováním

 • Životaschopné cesty mechanické, termodynamické, rafinační, chemické a energetické recyklace syntetických plastů

 • Stanovení objemových koeficientů přestupu hmoty v kapalné a plynné fázi sypané výplně NeXRing

 • Studium účinnosti míchání statických mísičů vyrobených 3D tiskem pro aplikace v průtočné chemii

 • Výroba kaprolaktamu - průmyslová studie

 • Optimalizace procesu selektivní katalytické oxidace v mikro-reaktoru s meandrujícím kanálem

 • Rozpouštění farmaceutických tablet: Matematické modelování a optimalizace

 • Charakterizace miniaturizované průtočné baterie s elektrodami tvořenými nanostrukturovými materiály

 • Techniky pro přenos mikrostruktur z fotorezistu SU8 do plexisklových desek

 • Transportní charakteristiky v míchaných nádobách laboratorní a poloprovozní velikosti

Termíny

12/1/

úterý

31/3/

středa

Uzávěrka přijímacího řízení

15/5/

sobota

Zveřejnění předběžných výsledků

17/6/

čtvrtek

Nahrání maturitního vysvědčení do systému

25/6/

pátek

Setkání s uchazeči

 
 
 
 
 
laboratory-2815640_1920.jpg

Profil absolventa

Absolventi získají potřebné znalosti z matematiky, fyziky, chemie a biochemie, které jim umožní pochopit a orientovat se v problematice chemického inženýrství a bioinženýrství. Budou znát fundamentální principy chemického inženýrství, separačních a energetických procesů, reakčních a transportních dějů. Volbou povinně volitelných předmětů si studenti dále rozšíří znalosti v jedné nebo více z těchto oblastí: chemické inženýrství, bioinženýrství nebo měření a řízení v procesním inženýrství. Absolvent bude schopen identifikovat a analyzovat technologický nebo inženýrský problém. Bude připraven přiřazovat různým jevům odpovídající důležitost a nalézat vhodné formy řešení problému. K tomu využije základních fyzikálně-chemických poznatků, literární a internetové zdroje odborných informací. Bude umět používat doporučené experimentální postupy, a dále řadu analytických a měřicích metod. Absolventi budou schopni komunikovat se specialisty z jiných oborů a prezentovat výsledky své práce v písemné i ústní formě. Absolventi získají kvalitní vědomostní základ umožňující přímo pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve studijních programech zaměřených na průmyslovou chemii, potravinářskou chemii a biotechnologii nebo chemické inženýrství a bioinženýrství. Vzhledem k vysokému podílu přírodovědného a technického vzdělání může absolvent bakalářského studia nalézt uplatnění v praxi na pozici středního technického managementu nebo kvalifikovaného administrativního personálu.

avatar_110.png
avatar_013.png
avatar_042.png
avatar_020.png
avatar_065.png
avatar_046.png
avatar_008.png
avatar_054.png
avatar_063.png
avatar_032.png
avatar_108.png
avatar_057.png
avatar_038.png
avatar_040.png

Kam dál?

Po úspěšné obhajobě bakalářské práce pokračuje naprostá většina absolventů našeho bakalářského studijního programu v navazujícím magisterském studiu. Fakulta chemicko-inženýrská nabízí navazující magisterský studijní program Chemické inženýrství a bioinženýrství. Díky společnému studijnímu základu mohou absolventi bakalářského studia pokračovat v magisterském studiu i v mnoha jiných magisterských programech zaměřených do oblastí chemického inženýrství, bioinženýrství, měřicí a řídicí techniky, chemické technologie či materiálových věd, a to nejen na VŠCHT, ale i na jiných vysokých školách.

 

Známí chemičtí

inženýři