top of page

Studijní program

Chemické inženýrství
a bioinženýrství

Gratulujeme 74 přijatým uchazečům o studium v akademickém roce 2023/2024. Přijďte se zapsat už 30. 6. 2023 v 9h nebo v náhradních termínech 11. 7. 2023 ve 13:30 h, 23. 8. 2023 v 10 h a 7. 9. 2023 ve 12 h.

Pojďte k nám
Charakteristika oboru
_DSC5431.jpg
Pojďte k nám

Problémy
řešíme hlavou

Na střední škole mě nejvíc bavila chemie a matematika, a tak jsem se rozhodl ke studiu na VŠCHT. S chemickým inženýrstvím jsem se poprvé setkal až ve 3. ročníku, kdy nám náš přednášející sdělil, že on žádný chemik není, ale že je chemický inženýr. Na chemické škole mě poněkud překvapilo, že jeden z profesorů o sobě prohlašuje, že není chemik. Náš profesor samozřejmě chemii rozuměl, ale chtěl tím říci, že ho nikdo nenachytá u kotlíku nebo baňky, jak se pokouší stvořit novou molekulu. Místo toho uměl pro každou molekulu navrhnout stroj nebo spíše sestavu strojů, které ji vyrobily v potřebném množství, čistotě a za přijatelný peníz. Aby to člověk dokázal, nestačí umět chemii. Musíme se kamarádit s matematikou a počítači, vzdělávat se v biologii, fyzice nebo materiálových vědách a nesmí nám být cizí ekonomické myšlení. Dnes na naší fakultě působí celá řada špičkových vědců-pedagogů, kteří se zabývají rozmanitou paletou složitých problémů, jako jsou návrhy zařízení pro chemický a potravinářský průmysl, přípravou nových léčivých forem, vývojem miniaturních biosenzorů nebo přípravou umělých tkání. Všechny ale pojí společné chemicko-inženýrské a bioinženýrské vzdělání. Věřím, že pro řadu z Vás – budoucích vysokoškoláků – je právě chemicko-inženýrské vzdělání něco, co Vám v budoucnu přinese hodně radosti a uspokojení. Navíc si můžete být jisti, že chemický inženýři patří do skupin zaměstnanců s vysoce nadprůměrnými výdělky nejen v České republice, ale ve všech rozvinutých zemích.

Šťastnou ruku při volbě studijního programu Vám přeje

Michal Přibyl / garant programu

Michal Přibyl_edited.jpg
engineer-4915442.jpg

Ačkoliv jsem vystudoval fyzikální chemii, považuji chemické inženýrství za nejužitečnější specializaci na VŠCHT Praha. Ostatně, který jiný obor vám může dát velmi dobré znalosti chemie, matematiky, fyziky, programování, ale i procesů a aparátů? S touto výbavou můžete být nejen úspěšným vědcem, ale stát se třeba ředitelem velkého chemického podniku, ba dokonce i zcela nechemických firem, jako jsou třeba banky nebo IT firmy - tam všude totiž absolventy chemického inženýrství potkávám.

Jiří Drahoš / senátor

engineer-4915425_1920.jpg

Co je chemické inženýrství?

Chemické inženýrství zaujímá jedinečnou pozici na rozhraní mezi molekulárními vědami

a inženýrstvím. Chemický inženýr umí navrhnout reálné výrobní procesy chemického a potravinářského průmyslu. Chemický inženýr se snaží porozumět a popsat reakční a transportní děje ve složitých systémech včetně systémů biologických. Historicky je chemické inženýrství úzce propojeno s problematikou realizace výrobních procesů v chemickém a energetickém průmyslu. V posledních dekádách se těžiště chemického inženýrství přesouvá i do nových oblastí a oborů, jako jsou farmacie, biotechnologie, pokročilé materiály, ekologie, atd. Vhodně propojuje základní vědní obory, jako jsou chemie, biologie, matematika a fyzika, a úzce spolupracuje s inženýrskými obory, jako jsou materiálové inženýrství, informatika nebo elektrotechnika. Chemické inženýrství tak nabízí možnost dělat skvělé a výjimečné věci. Lidé s vysokoškolským a postgraduálním stupněm chemického inženýrství pracují v průmyslu, akademické sféře, poradenství, právu, lékařství, financích a dalších oborech.

zdroj Massachusetts Institute of Technology, USA

Co je bioinženýrství?

chobotix24.jpg

Bioinženýrství je disciplína, která uplatňuje inženýrské přístupy v návrhu a analýze biologických systémů a biomedicínských technologií. Příklady některých bioinženýrských oblastí zahrnují: mikrobiologické inženýrství vedoucí k produkci rozmanitých farmaceutických produktů, vývoj nových lékařských zobrazovacích technik, vývoj přenosných diagnostických zařízení nebo oblast tkáňového inženýrství. Studenti bioinženýrství jsou vyškoleni v biologii, mikrobiologii, chemii a ekologii, a dále v oblastech inženýrských, které zahrnují vědy o materiálech, informatice, elektronice a strojírenství. Široký odborný záběr bioinženýrství umožňuje studentům specializovat se v různých oblastech a spolupracovat se špičkovými výzkumnými pracovníky.

zdroj University of California Berkeley, USA

 • Projektování

 • Optimalizace technologických procesů

 • Potravinářská výroba

 • Mezinárodní trh práce

 • Farmaceutická výroba

 • Státní správa

 • Spin-off a start-upové firmy

Zaměstnavateli mohou být podniky chemického, farmaceutického, potravinářského průmyslu, ale i jiných odvětví (stavební, strojní), dále různé laboratoře, zkušebny, vývojové dílny i státní správa.Někteří studenti směřují k samostatné činnosti v rámci spin-off a start-up firem.

Education Icon White

UPLATNĚNÍ

 • Kreativní přístup ke zvládání problémů

 • Kvalitní laboratorní praxe,

 • Široký přehled v chemických a inženýrských disciplínách

 • Softwarové dovednosti -  chemicko-inženýrský, matematický i kancelářský software

Kreativní přístup ke zvládání problémů, Kvalitní laboratorní praxe, Široký přehled v chemických a inženýrských disciplínách, Softwarové dovednosti -  chemicko-inženýrský, matematický, i kancelářský software, Přehled v měřicí a řídicí technice, práce s odbornou literaturou, možnost práce s unikátními vědeckými přístroji, práce v technologickém centru

5 star award

ZKUŠENOSTI

 • Možnost práce ve firmách  Škoda, Zentiva, Unipetrol, Mondi  nebo malých technologických firmách již během studia

 • Aktivní spolupráce při řešení projektů základního a aplikovaného výzkumu

Možnost práce ve firmách  Škoda, Zentiva, Unipetrol, Mondi  nebo malých technologických firmách již během studia. (Spolu)vedení pracovníky firem jako  Synthos, AsahiBeer (Prazdroj), Spolana, Contipro, Casale, Lovochemie při práci na projektech. Aktivní spolupráce při řešení projektů základního a aplikovaného výzkumu.

Nástroje Icon White

PRAXE

jiri drahos _ home page.jpg
Studijní plán
factory-1813504.jpg

Studijní plán programu 
chemické inženýrství a bioinženýrství

Posluchačům se dostává vzdělání široce uplatnitelné v oblastech průmyslové chemie, potravinářství, chemického inženýrství a bioinženýrství. Program tvoří tři základní stavební kameny: chemie a biochemie, chemické inženýrství a matematicko-fyzikální základ. Studenti proniknou do různých oblastí chemie, naučí se rozumět chemickým přeměnám, pochopí biochemické děje v živých organizmech a seznámí se s metodami používanými ke zkoumání chemického složení. Inženýrský pilíř je zaměřen na rozvíjení logického uvažování a schopnost samostatně vyřešit nejrozmanitější praktické problémy související s přípravou chemických produktů. Studentům se dostává nezbytných znalostí z matematiky, fyziky, měřicí techniky a aplikované výpočetní techniky. Posluchač se též seznámí se základní ekonomickou problematikou na úrovni podniku tak, aby byl schopen uvažovat nad ekonomickými dopady svých budoucích rozhodnutí. Program tak posluchačům nabízí univerzálně použitelné bakalářské vzdělání, které je možné dále rozvíjet v navazujícím magisterském studiu.

Vybrané předměty

Chemické inženýrství

Předmět se zabývá popisem procesů probíhajících v aparátech a zařízení chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Studenti se zde seznámí s výpočetními postupy při bilancování hmoty a energie, se základy hydrodynamických, tepelných, difúzních procesů a s principy výpočtů chemických reaktorů.

play button.png

Laboratoř chemického inženýrství s projektem

Studenti se v pracovních skupinách (obvykle tříčlenných) seznamují se základními operacemi a aparáty užívanými v chemických a potravinářských provozech. Úkolem skupiny je vykonat předepsané měření, zpracovat experimentální data a vypracovat písemný protokol o průběhu měření a jeho výsledcích. Protokol též obsahuje vyvozené závěry.

Cílem projektu je naučit studenty aplikovat poznatky z předmětu Chemické inženýrství na složitější problémy, tj. např. na problémy zahrnující několik jednotkových operací. Studenti řeší zadané úkoly ve skupinách, aby se též seznámili se zásadami týmové práce. Postup řešení je následující: analýza problému, výběr metody řešení, vyhledání potřebných dat a vlastní řešení problému. Studenti vypracovávají o řešení problému písemnou zprávu a výsledky práce obhajují při závěrečné ústní prezentaci.

play button.png
laboratory-analysis-1698816_1920.jpg

Inženýrství biologických procesů

Předmět podává studentům základní přehled o kvantitativním chemicko-inženýrském popisu procesů, které probíhají při enzymové katalýze a v bioreaktorech. Jsou k tomu využívány principy a metody chemického inženýrství, zejména bilancování hmotnosti a energie s využitím rychlostních vztahů pro přenos hmoty i pro vlastní biochemickou či biologickou přeměnu. Student bude obeznámen zejména s enzymovými procesy a bioprocesy, ale také s výčtem jednotkových operací, které jsou využívany k předzpracování vstupů a zpracování výstupů z bioreaktoru.

play button.png

Systémové bioinženýrství

Systémové bioinženýrství si klade za cíl aplikovat chemicko-inženýrské přístupy na analýzu reakčních a transportních jevů v biologických systémech a na navrhování a vývoj biomedicínských a farmaceutických technologií. V rámci předmětu se studenti seznámí s inženýrským přístupem k popisu složitých buněčných soustav (více-kompartmentové modely), bilancováním biochemických reakčních sítí, biologickými senzory, moderními zobrazovacími technikami a s metodami návrhu lékových forem se speciálními vlastnostmi. Zmíněna bude též problematika pěstování tkání in vitro a přístup k přípravě umělých a hybridních orgánů. Náplň předmětu zohledňuje moderní trendy v oblasti bioinženýrství. Je spjat s vědeckým zaměřením několika výzkumných skupin na Fakultě chemicko-inženýrské a připravuje budoucí absolventy pro navazující magisterský studijní program Chemické inženýrství a bioinženýrství.

Multifunkční chemické a biochemické mikrosystémy

Mikrofluidní systémy, mikroreaktory, mikromaticová zařízení či mikrosenzory nacházejí široké uplatnění v medicínské diagnostice, monitoringu životního prostředí, výrobě léčiv nebo přípravě speciálních chemikálií. Cílem předmětu je seznámit studenty s novými trendy v oblasti chemického inženýrství. V rámci předmětu budou detailně diskutovány specifické vlastnosti mikrozařízení, typické mikrofluidní aplikace, výrobní techniky pro přípravu mikrofluidních systémů jakož i techniky pro charakterizaci vlastností vyrobených zařízení.

play button.png

Měřicí a řídicí technika

Předmět je orientován na výklad teorie měření a řízení, s důrazem na získání informací o procesu, přenos a zpracování informací a řízení procesů. Témata přednášek se zabývají návrhem a značením technologických schémat, teoretickými základy a instrumentací pro měření technologických veličin (např. teploty, tlaku, průtoku, hladiny, koncentračních veličin apod.), matematickým modelováním a simulací procesů, teoretickými aspekty regulace, regulačních obvodů, logického řízení a systémy pro sběr a zpracování dat. Cvičení předmětu jsou zaměřena do oblasti návrhu technologických schémat automatizačních obvodů, dále na modelování a simulací regulačních procesů.

hospital-3089884_1920.jpg

Podniková ekonomika

Cílem předmětu je poskytnout vědomosti v základních oblastech - vymezení podniku, jeho cíle a činnosti, vliv státu na podnikání, daňový systém, aktiva, pasiva, výnosy, náklady a cash flow, financování, finanční a ekonomická analýza podniku.

V každém semestru máte na výběr alespoň jeden ze tří specializačních předmětů

DRUHÝ
SEMESTR

 1. Chemické inženýrství  /  Řešení vybraných inženýrských úloh

 2. Bioinženýrství  /  Toxikologie a ekotoxikologie II nebo Řešení vybraných inženýrských úloh

 3. Měření a řízení v procesním inženýrství  /  Počítačová grafika nebo Řešení vybraných inženýrských úloh

TŘETÍ
SEMESTR

 1. Chemické inženýrství  /  Podniková ekonomika nebo Základy strojnictví

 2. Bioinženýrství  /  Biologie I

 3. Měření a řízení v procesním inženýrství  /  Fyzika II nebo Základy strojnictví

ČTVRTÝ
SEMESTR

 1. Chemické inženýrství  /  Úvod do chemických technologií nebo Základy projektového řízení

 2. Bioinženýrství  /  Biochemie II nebo Základy projektového řízení

 3. Měření a řízení v procesním inženýrství  /  Základy elektroniky nebo Základy projektového řízení

PÁTÝ
SEMESTR

 1. Chemické inženýrství  /  Multifunkční chemické a biochemické mikrosystémy a Algoritmizace a programování v Matlabu

 2. Bioinženýrství  /  Multifunkční chemické a biochemické mikrosystémy a Laboratoř fyzikální chemie II

 3. Měření a řízení v procesním inženýrství  /  Počítačový sběr dat a Algoritmizace a programování v Matlabu

ŠESTÝ
SEMESTR

Chemické inženýrství  /  Chemický průmysl a životní prostředí

 1. Bioinženýrství  /  Mikrobiologie

 2. Měření a řízení v procesním inženýrství  /  Počítačové řídicí systémy

Výběr prací
classroom-2093745.jpg

Garanti a pedagogové

Michal pribyl.jpg

prof. Michal Přibyl

Garant programu

Inženýrský titul získal na VŠCHT Praha v roce 1997 v oboru Procesy a zařízení chemických a potravinářských výrob. Doktorské studium absolvoval v oboru Chemické inženýrství na téže instituci v roce 2001. Diplomová i doktorská práce byly zaměřeny na studium membránových bioreaktorů řízených elektrickým polem. V letech 2000-2001 pracoval jako technolog ve firmě Glaverbel Czech a.s. V roce 2002 absolvoval roční postdoktorandský pobyt na Princeton University, USA, kde se zabýval studiem mezibuněčné komunikace. Po svém návratu nastoupil v roce 2003 na Ústav chemického inženýrství VŠCHT Praha jako odborný asistent. Habilitační práci obhájil v roce 2009 a v roce 2015 byl jmenován profesorem pro obor Chemické inženýrství. Mezi jeho vědecké zájmy patří oblast mikrofluidních zařízení jako jsou mikroreaktory nebo mikrosenzory, elektrokinetické jevy a přenos signálů v živých organizmech. Je autorem více než 60 publikací s impaktním faktorem a dosud školil několik desítek studentů ve všech formách vysokoškolského studia.

František Rejl.jpg

František Rejl

Zástupce garanta

programu

vrnata_edited.jpg

Martin Vrňata

Odborník pro oblast senzorů

a pokročilých materiálů

petr koci final.jpg

Petr Kočí

Odborník na heterogenní katalýzu

jan mares_sq.jpg

Jan Mareš

Odborník v oblasti počítačové

a řídící techniky

Marie Zedníková.jpg

Mária Zedníková

Odbornice v oblasti hydrodynamiky

a přenosu hmoty

Jitka Čejková.jpg

Jitka Čejková

Odbornice v oblasti výzkumu chemotaxe

a tekutých kuliček

Zdenek slouka final.jpg

Zdeněk Slouka

Odborník pro oblast mikrofluidiky

a biosenzorů

Jan hajdl.jpg

Jan Haidl

Odborník v oblasti proudění tekutin a transportních

jevů  

Igor schreiber.jpg

Igor Schreiber

Odborník pro oblast systémového

inženýrství a bioinženýrství

Photo Fatima.jpg

Fatima Hassouna

Odbornice v oblasti makromolekulárního inženýrství a nanomateriálů

shelf-3169790.jpg
refinery-3613522_1920.jpg

Výběr z bakalářských prací

_DSC7226.jpg
 • Návrh membrány s imobilizovaným enzymem pro syntézu opticky aktivních látek

 • Membránová separace primárních produktů fermentace

 • Míchání ve farmaceutickém bioreaktoru: Experimentální studie

 • Vývoj senzoru rychlostního pole proudících kapalin

 • Vizualizace biotechnologického procesu výroby piva

 • Dynamická simulace rozvětvených regulačních obvodů

 • Sledování fázového rozhraní při absorpci/destilaci pomocí termografie

 • Separace distereoisomerů L-fenylserinu v membránovém mikrofluidním zařízení

 • Studie katalytických reaktorů pro vodíkovou energetiku

 • Výroba VCM - optimalizace provozu

 • Výroba kaprolaktamu - průmyslová studie

 • Modelování samoorganizace hydrogelových mikro-částic

 • Modelování reakční kinetiky a transportu v katalytických filtrech pro ochranu ovzduší

 • Studium vlivu nízkoteplotního plazmatu na vlastnosti osiva, klíčivost a počáteční růst rostlin

 • Difunkční grafen – Fe3O4 hybridní nanokompozity / polymerní nanokompozity pro aplikace v mikroelektronice

 • Synthesis of  porous materials for enzyme immobilization and their application

 • Preparation and testing of properties of drug formulated product

 • Preparation and characterization of mico-structured biopolymeric materials

concept-1868728.jpg

Vybrané výzkumné projekty
s účastí studentů

Mikrofluidní reaktory s vloženými semi-permeabilními membránami pro přípravu speciálních chemikálií

Řešitel: Michal Přibyl, Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
 

Studium fázového rozhraní kapalina-plyn pomocí termografie

Řešitel: František Rejl, Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
 

PARTIAL-PGMs – Development of novel, high Performance hybrid TWV/GPF Automotive afteR treatment systems by raTIonAL design: substitution of PGMs and Rare earth materials

Řešitel: Petr Kočí, Poskytovatel: H2020 - European Commission
 

Interakce nabitých polymerů s heterogenními iontově-výměnnými membránami

Řešitel: Zdeněk Slouka, Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
 

Analýza reakčních sítí s omezujícími podmínkami - nástroj pro experimentální validaci modelů biochemických a fotobiologických reaktorů

Řešitel: Igor Schreiber, Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
 

Pokročilé polovodičové senzory rizikových průmyslových plynů

Řešitel: Martin Vrňata, Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
 

Vývoj pokročilých výpočetních algoritmů pro včasnou diagnostiku

Řešitel: Jan Mareš, Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 

Studium tvorby obrazců kapek dekanolu vyvolané odpařováním

Řešitel: Jitka Čejková, Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
 

Pružný nanokřemík pro pokročilé Li-ion baterie

Řešitel: Fatima Hassouna, Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
 

scientist-2141259.jpg

Profil absolventa

science-5314419_1920.jpg

Absolventi získají potřebné znalosti z matematiky, fyziky, chemie a biochemie, které jim umožní pochopit a orientovat se v problematice chemického inženýrství a bioinženýrství. Budou znát fundamentální principy chemického inženýrství, separačních a energetických procesů, reakčních a transportních dějů. Volbou povinně volitelných předmětů si studenti dále rozšíří znalosti v jedné nebo více z těchto oblastí: chemické inženýrství, bioinženýrství nebo měření a řízení v procesním inženýrství. Absolvent bude schopen identifikovat a analyzovat technologický nebo inženýrský problém. Bude připraven přiřazovat různým jevům odpovídající důležitost a nalézat vhodné formy řešení problému. K tomu využije základních fyzikálně-chemických poznatků, literární a internetové zdroje odborných informací. Bude umět používat doporučené experimentální postupy, a dále řadu analytických a měřicích metod. Absolventi budou schopni komunikovat se specialisty z jiných oborů a prezentovat výsledky své práce v písemné i ústní formě. Absolventi získají kvalitní vědomostní základ umožňující přímo pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve studijních programech zaměřených na průmyslovou chemii, potravinářskou chemii a biotechnologii nebo chemické inženýrství a bioinženýrství. Vzhledem k vysokému podílu přírodovědného a technického vzdělání může absolvent bakalářského studia nalézt uplatnění v praxi na pozici středního technického managementu nebo kvalifikovaného administrativního personálu.

avatar_110.png
avatar_013.png
avatar_042.png
avatar_020.png
avatar_065.png
avatar_046.png
avatar_008.png
avatar_054.png
avatar_063.png
avatar_032.png
avatar_108.png
avatar_057.png
avatar_038.png
avatar_040.png

Kam dál?

Po úspěšné obhajobě bakalářské práce pokračuje naprostá většina absolventů našeho bakalářského studijního programu v navazujícím magisterském studiu. Fakulta chemicko-inženýrská nabízí navazující magisterský studijní program Chemické inženýrství a bioinženýrství. Díky společnému studijnímu základu mohou absolventi bakalářského studia pokračovat v magisterském studiu i v mnoha jiných magisterských programech zaměřených do oblastí chemického inženýrství, bioinženýrství, měřicí a řídicí techniky, chemické technologie či materiálových věd, a to nejen na VŠCHT, ale i na jiných vysokých školách.

Kam dál
microscope-385364.jpg

Další doplňující informace

Termíny pro akademický rok 2023/2024

15/1/neděle

Otevření sběru přihlášek

31/3/pátek

Uzavření sběru přihlášek

16/5/úterý

Zveřejnění předběžných výsledků

17/6/sobota

Doložení dosaženého vzdělání

26/6/pondělí

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Známí chemičtí inženýři

Setkání
bottom of page