top of page

Studijní program

Chemické inženýrství
a bioinženýrství

Srdečně zveme 106 uchazečů o studium na setkání s garanty programu, které se uskuteční 12.6.2024 v 10 h v učebně Uhelna v přízemí budovy A VŠCHT.

Pojďte k nám
_DSC5431.jpg

Problémy řešíme hlavou

Na střední škole mě nejvíc bavila chemie a matematika, a tak jsem se rozhodl ke studiu na VŠCHT. S chemickým inženýrstvím jsem se poprvé setkal až ve 3. ročníku, kdy nám náš přednášející sdělil, že on žádný chemik není, ale že je chemický inženýr. Na chemické škole mě poněkud překvapilo, že jeden z profesorů o sobě prohlašuje, že není chemik. Náš profesor samozřejmě chemii rozuměl, ale chtěl tím říci, že ho nikdo nenachytá u kotlíku nebo baňky, jak se pokouší stvořit novou molekulu. Místo toho uměl pro každou molekulu navrhnout stroj nebo spíše sestavu strojů, které ji vyrobily v potřebném množství, čistotě a za přijatelný peníz. Aby to člověk dokázal, nestačí umět chemii. Musíme se kamarádit s matematikou a počítači, vzdělávat se v biologii, fyzice nebo materiálových vědách a nesmí nám být cizí ekonomické myšlení. Dnes na naší fakultě působí celá řada špičkových vědců-pedagogů, kteří se zabývají rozmanitou paletou složitých problémů, jako jsou návrhy zařízení pro chemický a potravinářský průmysl, přípravou nových léčivých forem, vývojem miniaturních biosenzorů nebo přípravou umělých tkání. Všechny ale pojí společné chemicko-inženýrské a bioinženýrské vzdělání. Věřím, že pro řadu z Vás – budoucích vysokoškoláků – je právě chemicko-inženýrské vzdělání něco, co Vám v budoucnu přinese hodně radosti a uspokojení. Navíc si můžete být jisti, že chemický inženýři patří do skupin zaměstnanců s vysoce nadprůměrnými výdělky nejen v České republice, ale ve všech rozvinutých zemích.

Michal Přibyl_edited.jpg

Šťastnou ruku při volbě studijního programu Vám přeje

Michal Přibyl / garant programu

jiri drahos _ home page.jpg

Ačkoliv jsem vystudoval fyzikální chemii, považuji chemické inženýrství za nejužitečnější specializaci na VŠCHT Praha. Ostatně, který jiný obor vám může dát velmi dobré znalosti chemie, matematiky, fyziky, programování, ale i procesů a aparátů? S touto výbavou můžete být nejen úspěšným vědcem, ale stát se třeba ředitelem velkého chemického podniku, ba dokonce i zcela nechemických firem, jako jsou třeba banky nebo IT firmy - tam všude totiž absolventy chemického inženýrství potkávám.

Jiří Drahoš / senátor

engineer-4915442.jpg

Co je chemické inženýrství?

Chemické inženýrství zaujímá jedinečnou pozici na rozhraní mezi molekulárními vědami a inženýrstvím. Chemický inženýr umí navrhnout reálné výrobní procesy chemického a potravinářského průmyslu. Chemický inženýr se snaží porozumět a popsat reakční a transportní děje ve složitých systémech včetně systémů biologických. Historicky je chemické inženýrství úzce propojeno s problematikou realizace výrobních procesů v chemickém a energetickém průmyslu. V posledních dekádách se těžiště chemického inženýrství přesouvá i do nových oblastí a oborů, jako jsou farmacie, biotechnologie, pokročilé materiály, ekologie, atd. Vhodně propojuje základní vědní obory, jako jsou chemie, biologie, matematika a fyzika, a úzce spolupracuje s inženýrskými obory, jako jsou materiálové inženýrství, informatika nebo elektrotechnika. Chemické inženýrství tak nabízí možnost dělat skvělé a výjimečné věci. Lidé s vysokoškolským a postgraduálním stupněm chemického inženýrství pracují v průmyslu, akademické sféře, poradenství, právu, lékařství, financích a dalších oborech.

zdroj Massachusetts Institute of Technology, USA

chobotix24.jpg
engineer-4915425_1920.jpg

Co je bioinženýrství?

Bioinženýrství je disciplína, která uplatňuje inženýrské přístupy v návrhu a analýze biologických systémů a biomedicínských technologií. Příklady některých bioinženýrských oblastí zahrnují: mikrobiologické inženýrství vedoucí k produkci rozmanitých farmaceutických produktů, vývoj nových lékařských zobrazovacích technik, vývoj přenosných diagnostických zařízení nebo oblast tkáňového inženýrství. Studenti bioinženýrství jsou vyškoleni v biologii, mikrobiologii, chemii a ekologii, a dále v oblastech inženýrských, které zahrnují vědy o materiálech, informatice, elektronice a strojírenství. Široký odborný záběr bioinženýrství umožňuje studentům specializovat se v různých oblastech a spolupracovat se špičkovými výzkumnými pracovníky.

zdroj University of California Berkeley, USA

scientist-2141259.jpg

Profil absolventa

science-5314419_1920.jpg
 • Potravinářský průmysl

 • Farmaceutický průmysl

 • Spin-off a start-upové firmy

 • Optimalizace technologických procesů

 • Projektování

 • Manažerská pozice v průmyslu

 • Mezinárodní trh práce

 • Státní správa

Zaměstnavateli mohou být podniky chemického, farmaceutického, potravinářského průmyslu, ale i jiných odvětví (stavební, strojní), dále různé laboratoře, zkušebny, vývojové dílny i státní správa.Někteří studenti směřují k samostatné činnosti v rámci spin-off a start-up firem.

Education Icon White _edited.png

UPLATNĚNÍ

 • Schopnost samostatně zdolávat nejen inženýrské problémy 

 • Kreativní myšlení 

 • Kvalitní a bohatá laboratorní praxe

 • Široký přehled v chemických a inženýrských disciplínách

 • Moderní inženýrská informatika (matematický,  chemicko-inženýrský i kancelářský software)

Kreativní přístup ke zvládání problémů, Kvalitní laboratorní praxe, Široký přehled v chemických a inženýrských disciplínách, Softwarové dovednosti -  chemicko-inženýrský, matematický, i kancelářský software, Přehled v měřicí a řídicí technice, práce s odbornou literaturou, možnost práce s unikátními vědeckými přístroji, práce v technologickém centru

5 star award_edited.png

ZKUŠENOSTI

 • Možnost práce ve špičkových technologických firmách  Škoda, Zentiva, Unipetrol, Mondi již během studia

 • Aktivní spolupráce při řešení projektů základního a aplikovaného výzkumu

 • Podíl na transferu nových poznatků do praxe

 • Prezentace výsledků své práce
  v písemné i ústní formě

Možnost práce ve firmách  Škoda, Zentiva, Unipetrol, Mondi  nebo malých technologických firmách již během studia. (Spolu)vedení pracovníky firem jako  Synthos, AsahiBeer (Prazdroj), Spolana, Contipro, Casale, Lovochemie při práci na projektech. Aktivní spolupráce při řešení projektů základního a aplikovaného výzkumu.

Tools Icon White_edited.png

PRAXE

Kam dál?

Po úspěšné obhajobě bakalářské práce pokračuje naprostá většina absolventů našeho bakalářského studijního programu v navazujícím magisterském studiu. Fakulta chemicko-inženýrská nabízí navazující magisterský studijní program Chemické inženýrství a bioinženýrství. Díky společnému studijnímu základu mohou absolventi pokračovat v magisterském studiu i v mnoha jiných magisterských programech zaměřených do oblastí chemického inženýrství, bioinženýrství, měřicí a řídicí techniky, chemické technologie či materiálových věd, a to nejen na VŠCHT, ale i na jiných vysokých školách.

Studijní plán
factory-1813504.jpg

Studijní plán programu 
chemické inženýrství a bioinženýrství

Posluchačům se dostává vzdělání široce uplatnitelné v oblastech průmyslové chemie, potravinářství, chemického inženýrství a bioinženýrství. Program tvoří tři základní stavební kameny: chemie a biochemie, chemické inženýrství a matematicko-fyzikální základ. Studenti proniknou do různých oblastí chemie, naučí se rozumět chemickým přeměnám, pochopí biochemické děje v živých organizmech a seznámí se s metodami používanými ke zkoumání chemického složení. Inženýrský pilíř je zaměřen na rozvíjení logického uvažování a schopnost samostatně vyřešit nejrozmanitější praktické problémy související s přípravou chemických produktů. Studentům se dostává nezbytných znalostí z matematiky, fyziky, měřicí techniky a aplikované výpočetní techniky. Posluchač se též seznámí se základní ekonomickou problematikou na úrovni podniku tak, aby byl schopen uvažovat nad ekonomickými dopady svých budoucích rozhodnutí. Program tak posluchačům nabízí univerzálně použitelné bakalářské vzdělání, které je možné dále rozvíjet v navazujícím magisterském studiu.

Vybrané předměty

Chemické inženýrství

 • Seznámíš se s procesy probíhajících v  zařízeních chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu

 • Naučíš se tyto procesy  inženýrsky popsat

 • Pochopíš fundamentální principy hydromechanických, tepelných, difuzních a chemických procesů 

play button.png
laboratory-analysis-1698816_1920.jpg

Laboratoř chemického inženýrství

 • Na vlastní kůži si vyzkoušíš práci v týmu a seznámíš se se základními chemicko-inženýrskými operacemi užívanými
  v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu

 • Naučíš se navrhnout tepelný výměník nebo odstředivé čerpadlo

play button.png

Inženýrství biologických procesů

 • Pochopíš přípravu a purifikaci významných biochemických produktů 

 • Budeš umět inženýrsky popsat procesy probíhající při enzymové kataláze a mikrobiálním růstu v bioreaktorech 

 • Nebude pro tebe problém navrhnout bioreaktor

play button.png
hospital-3089884_1920.jpg

Systémové bioinženýrství

 • Seznámíš se s inženýrským přístupem k popisu biologických systémů

 • Pochopíš, co je to farmakokinetika a naučíš se sestavovat a řešit farmakokinetické modely

 • Budeš se orientovat v problematice pěstování tkání in vitro a přípravě umělých a hybridních orgánů

Ukázková přednáška

Multifunkční chemické a biochemické mikrosystémy

 • Získáš přehled o moderních trendech v chemickém inženýrství a zařízeních pro chemickou analýzu na čipu 

 • Naučíš se moderní výrobní postupy pro přípravu průmyslových, analytických a vědeckých mikrosystémů

 • Propojíš si znalosti chemického inženýrství a bioinženýrství

play button.png

Měřicí a řídicí technika

 • Naučíš se, jak měřit technologické veličiny (např. teplota, tlak, průtok apod.)

 • Naučíš se, jak řídit průmyslový proces

 • Budeš umět sestavit technologická schémata řídících a automatizačních obvodů

Podniková ekonomika

 • Dozvíš se, jak funguje ekonomika na úrovni podniku

 • Naučíš se provádět finanční a ekonomickou analýzu podniku

 • Nabydeš vědomosti potřebné pro zodpovědné manažerské rozhodování

V každém semestru máte na výběr z několika povinně volitelných a volitelných předmětů

Naše doporučené cesty pro oblasti chemického inženýrství a bioinženýrství například zahrnují:

DRUHÝ
SEMESTR
 1. Chemické inženýrství  -  Řešení vybraných inženýrských úloh nebo Základy strojnictví

 2. Bioinženýrství  -  Toxikologie a ekotoxikologie II nebo Řešení vybraných inženýrských úloh

TŘETÍ
SEMESTR
 1. Chemické inženýrství  - Fyzika II 

 2. Bioinženýrství  -  Biologie I nebo Fyzika II

ČTVRTÝ
SEMESTR
 1. Chemické inženýrství  -  Multifunkční chemické a biochemické mikrosystémy 

 2. Bioinženýrství  -  Biochemie II nebo Multifunkční chemické a biochemické mikrosystémy

PÁTÝ
SEMESTR
 1. Chemické inženýrství  -  Algoritmizace a programování  nebo Úvod do chemických technologií

 2. Bioinženýrství  -  Úvod do chemických technologií  nebo Laboratoř fyzikální chemie II 

ŠESTÝ
SEMESTR
 1. Chemické inženýrství  -  Chemický průmysl a životní prostředí

 2. Bioinženýrství  -  Mikrobiologie

scientist-2141259_edited.jpg

Volit si však můžete i z dalších povinně volitelných nebo volitelných předmětů, jejichž nabídku pravidelně aktualizujeme! Kromě toho se můžete účastnit řady workshopů nebo přednášek a kurzů pro další osobní rozvoj.

Volitelné předměty

Cizí jazyky

Manažerské dovednosti

Prezentační dovednosti

Sportovní kurzy

Workshopy a kurzy

3D tisk

Soft skills

Pedagogické kurzy

Scientific writing 

Lidé výzkum
classroom-2093745.jpg

Garanti a pedagogové

Michal pribyl.jpg

prof. Michal Přibyl

Garant programu

Inženýrský titul získal na VŠCHT Praha v roce 1997 v oboru Procesy a zařízení chemických a potravinářských výrob. Doktorské studium absolvoval v oboru Chemické inženýrství na téže instituci v roce 2001. Diplomová i doktorská práce byly zaměřeny na studium membránových bioreaktorů řízených elektrickým polem. V letech 2000-2001 pracoval jako technolog ve firmě Glaverbel Czech a.s. V roce 2002 absolvoval roční postdoktorandský pobyt na Princeton University, USA, kde se zabýval studiem mezibuněčné komunikace. Po svém návratu nastoupil v roce 2003 na Ústav chemického inženýrství VŠCHT Praha jako odborný asistent. Habilitační práci obhájil v roce 2009 a v roce 2015 byl jmenován profesorem pro obor Chemické inženýrství. Mezi jeho vědecké zájmy patří oblast mikrofluidních zařízení jako jsou mikroreaktory nebo mikrosenzory, elektrokinetické jevy a přenos signálů v živých organizmech. Je autorem více než 60 publikací s impaktním faktorem a dosud školil několik desítek studentů ve všech formách vysokoškolského studia.

František Rejl.jpg

František Rejl

Zástupce garanta

programu

vrnata_edited.jpg

Martin Vrňata

Odborník pro oblast senzorů

a pokročilých materiálů

Marie Zedníková.jpg

Mária Zedníková

Odbornice v oblasti hydrodynamiky

Jitka Čejková.jpg

Jitka Čejková

Odbornice v oblasti výzkumu umělého života

Zdenek slouka final.jpg

Zdeněk Slouka

Odborník pro oblast mikrofluidiky

Jan hajdl.jpg

Jan Haidl

Odborník v oblasti sdílení hmoty

Viola.jpg

Viola Tokárová

Odbornice pro oblast biomimetiky

Photo Fatima.jpg

Fatima Hassouna

Odbornice pro makromolekulární inženýrství

petr koci final.jpg

Petr Kočí

Odborník na heterogenní katalýzu

EK03-24-stepanek_edited_edited.jpg

František Štěpánek

Odborník na přípravu strukturovaných částic

Výzkumné skupiny

 Laboratoř mikrochemického a biochemického inženýrství
doc. Ing. Zdeněk Slouka, Ph.D.
logo.jpg
 Laboratoř polymeračního reaktorového inženýrství
prof. Dr. Ing. Juraj Kosek
logo-glow.png
prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
VŠCHT.tif
 Laboratoř sdílení hmoty
prof. Dr. Ing. Tomáš Moucha
logo-1.jpg
 Laboratoř biomimetického inženýrství
Ing. Viola Tokárová, Ph.D.
Snímek obrazovky 2024-02-06 164338.jpg
 Laboratoř heterogenních katalytických reaktorů
prof. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
0002~~y8lPzy_Ozy8GAA.png
 Laboratoř bioinženýrství a funkčních materiálů
prof. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.
Snímek obrazovky 2024-02-06 164848.jpg
 Laboratoř požárního inženýrství
doc. Dr. Ing. Milan Jahoda
shelf-3169790.jpg
refinery-3613522_1920.jpg

Výběr z bakalářských prací

_DSC7226.jpg
 • Studium transesterifikačních reakcí v bioreaktorech s imobilizovanou lipázou

 • Interakce kapky s vírovou strukturou

 • Návrhové postupy míchaných kontaktorů kapalina-plyn - experimentální podpora

 • Testování prototypu přístroje pro stanovení koncentrace vodíku

 • Experimentální stanovení teploty plamene pomocí termočlánků

 • Matematické modelování palivových článků typu SOFC

 • Zařízení pro kontinuální elektroforetickou separaci ve volném toku

 • Optimalizace průmyslové výroby kaprolaktamu

 • Modelování tvorby nano-kapiček elektro-rozprašováním

 • Testování hluboce eutektických rozpouštědel jako reakčního média pro lipázou katalyzované enzymové reakce

 • Studium vlivu složení roztoku a procesních parametrů na stabilitu suspenze polymerních částic

 • Řízení růstu nanočástic pomocí srážení anti-rozpouštědlem ve sprejově sušených matricích

 • Kapacitní deionizace v systémech s nanostrukturovanými elektrodami

 • Vliv povrchově aktivních látek na chování bublin v aerované koloně

concept-1868728.jpg

Vybrané výzkumné projekty
s účastí studentů

Modulární mikrofluidní a milifluidní systémy pro kontinuální syntézu a separaci chirálních látek

Řešitel: Michal Přibyl, Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

 

Kompozitní fotokatalyzátory pro konverzi CO2 viditelným světlem na vyšší uhlíkaté sloučeniny obsahující kyslík

Řešitel: Miroslav Šoóš, Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Lipozomální sondy do koligativní permeability léčiv

Řešitel: František Štěpánek, Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Vývoj inhalovatelných nosičů pro in-situ tvorbu přírodních antibiotik

Řešitel: Ondřej Kašpar, Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Počítačový návrh katalytických filtrů zohledňující vliv zachycených částic

Řešitel: Petr Kočí, Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Pokročilé polovodičové senzory rizikových průmyslových plynů

Řešitel: Martin Vrňata, Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
 

Pro uchazeče
microscope-385364.jpg

Informace pro uchazeče

male-10-of-49-1024x683_edited.jpg

Termíny pro akademický rok 2024/2025

15.1. 2024

31.3. 2024

Poslední den přijímání přihlášek

16.5. 2024

Zveřejnění předběžných výsledků

17.6. 2024

Doložení dosaženého vzdělání

24.6. 2024

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Více o přijímacím řízení a podmínkách přijetí k bakalářskému studiu naleznete zde.

Úspěšní absolventi

1618386184436.jpg

Oldřich Pešek

CASALE PROJECT a. s.

Drahos.jpg

Jiří Drahoš

Senátor

642A9151-1_edited.jpg

Libor Láznička

Continental Barum s.r.o.

0001~~cytKzCvJLE7NVgjISSwBAA.png

František Plát

ŠKODA AUTO a.s.

Úspěchy našich studentů

Image by Daniele Levis Pelusi
Evropský patent
male-46-of-49-1024x683_edited.jpg
Kontakt
bottom of page